Program Profilaktyczny Szkoły

SZKOLNY PROGRAM   PROFILAKTYKI 

 

Gimnazjum im. kard. A. S. Sapiehy

w Krasiczynie

Krasiczyn 2015 

 

WSTĘP

PROFILAKTYKA jest działalnością zapobiegawczą, obejmującą wiele różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń. Obejmuje wszelkie działania skierowane na unikanie szkód społecznych i zdrowotnych. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Człowiek niedojrzały sam dla siebie może być zagrożeniem. Dlatego prowadzenie ucznia ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem, jak i profilaktyką.

Program opiera się na założeniu, że skuteczną formą jest praktyczne działanie, promowanie zdrowego stylu życia, dobrego funkcjonowania w sferze fizycznej, psychicznej, oraz rozwoju osobowości. Realizacji programu mają służyć działania szkoły, oddziaływania nauczycieli skierowane na osobowość wychowanka. Dostarczanie uczniom specyficznych informacji dotyczących mechanizmów przeciwdziałania uzależnieniom i wyposażenie w umiejętności służące lepszemu radzeniu sobie z problemami życiowymi.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

1.  Konstytucja RP ( Dz.U.Nr.78. poz. 483)

2.  Konwencja o prawach dziecka ( Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 poprawka Dz. U z 2000 Nr 2 poz.l 1 )

3.             Ustawa o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2006 Nr.256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

4.             Ustawa z dnia 26.01.1982 Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 Nr 56 poz.357.(zm. Dz. U z 1998 . Nr 106 poz. 668; Nr 162 poz.l 118 z 2000; Nrl2 poz. 136: Nr 19 poz. 239)

5.             Rozporządzenie MENiS z dn. 31.01.2002 r. w sprawie ramowych statutów przedszkoli i szkół publicznych (Dz. U. z 2002 Nr 10 poz. 96 z późn. zmianami)

6.             Rozporządzenie MENiS z dn. 26.02.2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51 z 2002 r. poz. 458)

7.             Rozporządzenie MENiS z dn. 31.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 Nr 24 poz. 198)

8.             Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. z późniejszymi zmianami. Dz.U. Nr 35, poz. 230 z póżniejszymi zmianami.

9.             Ustawa z dnia 26.10.1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich. DZ. U. z 2002r. Nr 11, poz. 109.

10.      Ustawa z dnia 24.04.1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 198.

11.      Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005 r.

12.      Załącznik do uchwały nr 172/2008 Rady Ministrów z dn. 19.08.2008 r. Rządowy Program na lata 2008/2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła".

13.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23.12.08r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U Nr 4 poz. 17 z dnia 15.01.09r.)

14.      Rozporządzenie MENiS z dn. 20.08.201 Or. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz. U. z 2010 r. nr 156, poz. 1046)

15.      Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

16.      Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55.

17.      Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Dz.U. Nr 111,   poz.535.

18.      Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

19.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach .

20.      Rozporządzenie MEN z dnia 27.08.2012, Dz.U. z 2012r., poz. 997 przywiązująca szczególnie dużą wagę do wychowania, a w szczególności do kształtowania właściwych postaw uczniów.

21.      Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI:

1.       Szkolny Program Profilaktyki (zmierzając do wspierania prawidłowego rozwoju
uczniów, zgodnie z wizją i misją szkoły) ma za zadanie:

a.       wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, jakie zagrażają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

b.      ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka ( jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia,

c.       inicjowanie i wspomaganie czynników chroniących (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życiu.

2.  Szkolny Program Profilaktyki obejmuje następujące obszary zachowań problemowych:

a)    agresja

b) bezpieczeństwo

c) brak kultury osobistej (m. in. wulgaryzmy)

d)wagary

e)    profilaktyka uzależnień (palenie papierosów, dopalacze, narkotyki, alkohol, media)

f)     brak zainteresowania nauką.

Profilaktyka jest kierowana na osłabianie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących.

Czynniki ryzyka:

-  wychowywanie się w rodzinie promującej negatywne wzorce zachowań

-  brak właściwej opieki ze strony domu

-  grupa rówieśnicza w której normą są zachowania destrukcyjne

-  niskie wyniki w szkole

-  łatwość zdobycia papierosów i alkoholu

-  ogólne normy społeczne prowokujące zachowania niekorzystne

 

Czynniki chroniące:

-  silna więź emocjonalna z rodziną

-  zainteresowanie nauką szkolną

-  regularne praktyki religijne

-  szacunek do norm, wartości i autorytetów

-  zdolności umożliwiające dobre wyniki w nauce

-  umiejętności rozwiązywania problemów

-  wrażliwość społeczna

Szkoła jest miejscem profilaktyki pierwszorzędowej, polegającej na promowaniu zdrowego stylu życia i zapobieganiu zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wymogami życia i drugorzędowej adresowanej do grupy zwiększonego ryzyka, do osób przejawiających pierwsze objawy dysfunkcji (zaburzeń).

Celem programu jest uruchomienie działań chroniących uczniów przed zachowaniami ryzykownymi, czyli:

       budzenie zainteresowań

       budowanie pozytywnego stosunku do szkoły

       zachętę do podejmowania aktywności (sport, nauka, twórczość, itp.)

       budzenie ciekawości poznawczej

       uczenie radzenia sobie z emocjami

       wsparcie w trudnych sytuacjach

       budowanie pozytywnej grupy rówieśniczej

       budowanie autorytetów

       opiekę nauczycieli

 

DIAGNOZA:

Prowadzenie działań profilaktycznych w szkole jest poprzedzone diagnozą.

Na podstawie analizy dokumentacji (zeszyty uwag, dzienniki lekcyjne, opinie Poradni

Psychologiczno- Pedagogicznej,) wywiadów z nauczycielami, pracownikami GOPS-u,

rodzicami, niepedagogicznymi pracownikami szkoły, zauważa się, iż występują następujące

problemy:

-  agresja

-  niska kultura słowa

-  niewystarczająca wiedza uczniów na temat środków uzależniających

-  niskie wyniki w nauce uczniów

-  spędzanie wolnego czasu przed komputerem

-  ryzyko wystąpienia wykluczenia społecznego

 

OBSZARY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH:

Zadania z zakresu programu profilaktyki obejmują 6 obszarów:

1.              zachowania agresywne wśród rówieśników

2.              brak kultury osobistej

3.              niebezpieczeństwo uzależnień 

4.       niska motywacja do nauki i osiągnięć szkolnych 

5. 

6.

                                                                                                c.d. w załączonym pliku

 

 

 

 

 

 


 

Załączone pliki