Koncepcja Pracy Szkoły

EWALUACJA

KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY 2016/2017   

GIMNAZJUM

IM. KARD. A.S. SAPIEHY

W KRASICZYNIE

 

 

„Aby dalej ugruntować zdrowie naszego narodu, musimy dbać o wychowanie naszej młodzieży…”

KARD. A.S. SAPIEHA

 

 

Opracowały:

mgr. Jolanta Kostkiewicz

mgr. Dorota Sawicka

 

 

 

Spis treści:

1.   Charakterystyka szkoły

2.   Kadra szkoły

3.   Wizja szkoły

4.   Misja szkoły

5.   Model absolwenta

6.   Plan działań szkoły

7.   Monitoring realizacji planu działań

     

 1.   CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Gimnazjum im. kard. A.S. Sapiehy znajduje się w Krasiczynie. Liczy 5 oddziałów, do których uczęszcza 102 uczniów. Dyrektorem szkoły jest Pan mgr Bogusław Bielański. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Krasiczyn. Szkoła dysponuje 7 salami lekcyjnymi, pracownią językową, pracownią komputerową, salą kinową ,halą sportową oraz świetlicą i biblioteką szkolną. W wyniku poczynionych modernizacji i inwestycji poprawiła się estetyka obiektu oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne.

 

2.   KADRA SZKOŁY

Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych. Rozwój zawodowy

nauczycieli związany jest z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi

potrzebami. Nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia

zawodowego i zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Realizują różne

projekty, programy edukacyjne.

 

Zakładane cele w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej:

·         położenie nacisku na wykorzystanie w praktyce gromadzonej wiedzy i umiejętności;

·         dobór kierunków doskonalenia z uwzględnieniem zmieniających się przepisów prawa oświatowego;

·         nastawienie na doskonalenie całych zespołów pracowniczych, zarówno przez firmy zewnętrzne, jak i WDN;

·         organizowanie doskonalenia zawodowego w placówce i poza nią.

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·         nauczyciele proponują i przedstawiają dyrektorowi propozycję doskonalenia własnego na dany rok lub dłuższy okres;

·         dyrektor szkoły proponuje tematykę szkoleń na dany rok szkolny;

·         dyrektor zapewnia środki budżetowe na cele związane z podnoszeniem kwalifikacji zgodnie z planem finansowym.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:

·         sformułowanie problemów szkoły wymagających rozwiązania na podstawie diagnozy istniejącej sytuacji;

·         określenie skali ważności problemów – ustalenie kolejności ich rozwiązywania;

·         skonfrontowanie rozpoznanych problemów z kompetencjami kadry w zakresie ich rozwiązywania – określenie potrzeb szkoleniowych;

·         opracowanie i realizacja planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

3.    WIZJA SZKOŁY

„ Każdy uczeń osiąga sukces na miarę swoich możliwości”

Jesteśmy szkołą, w której pracuje zespół pedagogów o bardzo wysokich kwalifikacjach, awansie zawodowym i etyce zawodowej, gwarantująca najwyższą jakość nauczania   i wychowania. Szczególnym wyzwaniem naszej szkoły jest przywrócenie uczniom wiary we własne umiejętności, umożliwienie osiągnięcia sukcesu, nauczenie odpowiedzialności za własne wybory, decyzje i zachowania. Służymy młodzieży z trudnościami we właściwym funkcjonowaniu społecznym, doświadczonej niepowodzeniami szkolnymi i poczuciem braku sukcesów życiowych. Naszym podstawowym zadaniem jest stworzenie szkoły przyjaznej, bezpiecznej, stymulującej rozwój psychiczny uczniów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kształtowanie systemu wartości.

Podstawą naszego działania jest wspieranie ucznia w trudnych sytuacjach szkolnych i życiowych oraz wspieranie rozwoju na miarę jego własnych potrzeb i możliwości.

Nasz cel chcemy osiągnąć dzięki współpracy całej społeczności szkoły tj. uczniów, nauczycieli, rodziców i władz szkolnych, opartej na dialogu i wzajemnym szacunku.

Spośród innych szkół wyróżnia nas koncepcja pracy, otwartość na problemy ucznia i jego rodziny umożliwiająca wyrównanie braków szkolnych, uwzględniająca metody stosowane przez profesjonalną kadrę pedagogiczną, znającą i rozumiejącą szkolne i życiowe problemy młodzieży.

Dążymy do tego, aby nasi uczniowie maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w aspekcie: intelektualnym, społecznym, emocjonalnym i fizycznym, ich rodzice darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania, nauczyciele mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy, a szkoła cieszyła się uznaniem całego środowiska.

 

4.   MISJA SZKOŁY

 „ Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze”

Stworzenie, dzięki odpowiedniemu programowi, metodom nauczania i środkom, takich warunków nauczania i uczenia się, które umożliwią wszystkim uczniom pełny rozwój ich uzdolnień.

 Główne cele

·         kształtowanie postaw i wskazywanie wartości etycznych i moralnych budujących

jedność i spójność naszej społeczności oraz poszanowania praw ludzkich

w odniesieniu do wartości kultury chrześcijańskiej;

·         rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły;

·         ugruntowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym;

·         zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym

i bezpiecznym otoczeniu;

·         zwiększenie nacisku na zdobywanie przez uczniów kompetencji wymaganych

w nowoczesnym społeczeństwie w zgodzie z nową podstawą programową;

·         doskonalenie jakości pracy szkoły dzięki ewaluacji wewnętrznej i analizie

zewnętrznych testów kompetencji uczniów;

·         zapewnienie funkcjonowania szkoły w zgodzie z przepisami i oczekiwaniami

pracowników i rodziców.

 

Priorytety

·         kształtowanie postaw patriotycznych i odpowiedzialności za Ojczyznę;

·         wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną

wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia;

·         stworzenie uczniom warunków, umożliwiających rozwijanie osobistych

zainteresowań oraz poszerzanie wiedzy;

·         podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia i wzmacniających właściwe zachowania uczniów;

·         kształtowanie w środowisku lokalnym pozytywnego wizerunku placówki

i zachodzących w niej procesów;

·         systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły i zapewnienie wysokiego

standardu usług edukacyjnych.

 

Na podstawie art.35 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) ustalono następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:

a)      upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci               i młodzieży,

b)      rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach,

c)      kształtowanie postaw, wychowanie do wartości.

 

5.   MODEL ABSOLWENTA

Naszą ambicją jest tworzenie szkoły nowoczesnej, odpowiadającej na skomplikowane

wyzwania współczesnego świata. Staramy się wykształcić i wychować ucznia, którego charakteryzuje:

§  świadomość własnych umiejętności, zdolności i pasji

§  ciekawość świata

§  umiejętność uczenia się

§  wyposażenie w kompetencje kluczowe

§  twórcze podchodzenie do życia

§  wrażliwość społeczna, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność odróżniania dobra od zła

§  umiejętność korzystania z komputera i technik informacyjnych

§  sprawne komunikowanie się w języku polskim i w językach obcych

§  asertywność

§  tolerancja

§  dbałość o zdrowie własne i innych

§  umiejętność dokonywania wyborów zgodnych z własnym sumieniem

i światopoglądem

§  znajomość tradycji i kultury regionalnej i narodowej

6. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

1. Dydaktyka

Zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia i wyników egzaminów

zewnętrznych:

·         umożliwienie dostępu do różnorodnych zajęć dodatkowych;

·         wzmocnienie aktywności uczniów poprzez realizację projektów edukacyjnych;

·         promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych i przygotowanie ich do konkursów przedmiotowych;

·         systematyczne badanie efektów kształcenia osiągnięć edukacyjnych uczniów;

·         zapoznanie uczniów z procedurami obowiązującymi na egzaminie gimnazjalnym;

·         analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych  i wewnętrznych;

·         przeprowadzenie próbnych egzaminów gimnazjalnych;

Wskaźnik sukcesu w planowanym obszarze:

·         w zajęciach dodatkowych uczestniczy znaczna część uczniów;

·         o szkole mówi się pozytywnie w kontekście jej działalności dydaktyczno-wychowawczej;

·         wzrasta zainteresowanie szkołą wśród absolwentów szkół podstawowych;

·         uczniowie realizują projekty edukacyjne;

Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:

·         monitorowanie realizacji podstawy programowej;

·         rozszerzenie oferty szkoły o wolontariat studencki;

·         zwiększenie ilości lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej;

·         analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania;

·         dostosowanie treści programowych i sposób ich realizacji do możliwości uczniów ;

·         stworzenie miejsca w szkole do eksponowania wszystkich sukcesów uczniów;

·         rozwinięcie inicjatyw w kierunku:

- zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych;

- efektywnego poszukiwania nowatorskich form i metod pracy;

- indywidualizacji procesu nauczania i wymagań względem uczniów;

- ograniczenia zjawiska niepromowania uczniów w związku z problemami w nauce;

- zachęcenie do udziału w konkursach i zawodach oraz promocji osiągnięć uczniów w Internecie, lokalnych mediach, podczas spotkań z rodzicami;

- zwiększenia zaangażowania uczniów.

·         diagnozowanie kompetencji za pomocą testów własnych lub przygotowanych przez różne instytucje oświatowe :

- w klasach I diagnoza wstępna, kontrola postępów (wiedza i umiejętności z matematyki, języka polskiego i języków obcych oraz innych przedmiotów w danym roku szkolnym);

- w klasach II , zgodnie z decyzją dyrektora;

- w klasach III: próbne egzaminy gimnazjalne, zgodnie z decyzją dyrektora;

·         stworzenie warunków sprzyjających realizacji wartościowych projektów edukacyjnych.

 

 Działalność opiekuńczo – wychowawcza

Zakładane cele w zakresie realizacji zadań wychowawczo – opiekuńczych szkoły:

·         udzielenie wsparcia w rozwiązywaniu problemów uczniów;

·         propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych;

·         przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

·         kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich;

·         eliminowanie przejawów agresji, przemocy i demoralizacji.

·         poprawa realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów;

·         pogłębienie współpracy z rodzicami;

·         pedagogizacja rodziców w związku z problemami współczesnej młodzieży;

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·         uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów;

·         w szkole powstają i są realizowane inicjatywy promujące zdrowy tryb życia;

inicjatywy te wpływają na postawy uczniów;

·         uczniowie planują i wybierają kierunek dalszego kształcenia, uwzględniając

swoje predyspozycje, ambicje i potrzeby rynku pracy;

·         uczniowie aktywnie uczestniczą w działaniach Samorządu Uczniowskiego, angażują się w różnorodne akcje społeczne;

·         uczniowie i rodzice postrzegają szkołę i jej otoczenie jako miejsce bezpieczne                 i sprzyjające nauce;

·         zmniejszył się odsetek uczniów wagarujących – poprawa frekwencji.

Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:

·         diagnoza sytuacji wychowawczej nowych uczniów;

·         organizacja wycieczek, wyjazdów, obozów o charakterze rekreacyjno – sportowym;

·         angażowanie uczniów w akcje, projekty i konkursy o tematyce proekologicznej;

·         prowadzenie zajęć związanych z preorientacją zawodową;

·         zwiększanie wpływu Samorządu Uczniowskiego na życie szkoły;

      zachęcanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych, wolontariacie i projektach edukacyjnych;

·         zapewnienie uczniom ciekawej oferty kulturalnej;

·         ścisły monitoring wypełniania obowiązku szkolnego;

·         wypracowanie w porozumieniu z rodzicami procedur reagowania w przypadkach notorycznego łamania przez uczniów ustaleń Statutu Szkoły;

·         stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływanie wychowawcze.

 

Baza szkoły

Zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły (ściśle związane z warunkami

finansowymi, w jakich funkcjonuje placówka):

·         utrzymanie budynku szkoły w odpowiednim stanie technicznym;

·         dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia;

·         zakup sprzętu sportowego na bieżąco;

·         poprawa bezpieczeństwa w szkole- szkolenie nauczycieli i uczniów z udzielania

pierwszej pomocy;

·         wzbogacenie wyposażenia szkoły o pracownię polonistyczno-historyczną.

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·         budynek szkolny zapewnia przebywającym w nim osobom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy;

·         szkoła wyposażona w nowoczesne urządzenia i środki dydaktyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz księgozbiór zgodny z potrzebami uczniów i nauczycieli.

Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce (w ramach posiadanych

środków):

·         racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi, poszukiwanie dodatkowych

źródeł finansowania;

·         przeprowadzenie remontów głównych i bieżących w obrębie budynku szkoły,

·         uzupełnienie wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne, z uwzględnieniem sprzętu multimedialnego i oprogramowania;

·         systematyczne powiększanie księgozbioru biblioteki szkolnej;

·         zakup sprzętu sportowego.

 

Organizacja i zarządzanie szkołą

Zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły:

·         uaktualnienie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

systemem prawnym;

·         zapewnienie prostszego i bezpiecznego dostępu do dokumentów szkolnych;

·         ujednolicenie dokumentacji wykorzystywanej przez nauczycieli;

·         wspólne planowanie przez Radę Pedagogiczną działań podejmowanych w szkole;

·         włączenie do pracy nad tworzeniem dokumentacji szkolnej przedstawicieli Rady Rodziców;

·         usprawnienie komunikacji z rodzicami.

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·         szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami;

·         Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną w celu tworzenia dokumentacji szkolnej;

·         ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli;

·         funkcjonuje sprawny przepływ wiadomości na linii szkoła – rodzic;

·         propozycje rodziców są uwzględniane w planowaniu działań placówki.

Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:

·         monitorowanie spójności dokumentów szkolnych;

·         tworzenie zespołów zadaniowych, pracujących nad rozwiązywaniem problemów, aktualizujących dokumentację szkolną i podejmowane działania;

·         publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej; zapewnienie dostępu do aktualnych informacji dla rodziców;

·         włączenie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii w sprawach uczniów, szkoły, projektowanie działań z uwzględnieniem stanowiska i oczekiwanej pomocy rodziców, wspólna ocena działań).

 

Budowanie pozytywnego klimatu w placówce – funkcjonowanie szkoły

w środowisku lokalnym

Zakładane cele w zakresie poprawy atmosfery panującej w szkole i wytworzenia

pozytywnego obrazu jej działań w środowisku lokalnym:

·         budowanie prawidłowych relacji między nauczycielami i uczniami;

·         działania promujące szkołę w środowisku lokalnym;

·         polepszenie współpracy między członkami Rady Pedagogicznej;

·         rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności

szkoły;

·         ugruntowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·         współpraca między nauczycielami korzystnie oddziałuje na atmosferę panującą

w szkole i wpływa na wzrost efektywności działań;

·         udział uczniów w imprezach kulturalnych, akcjach charytatywnych, pikniku naukowym, konkursach i uroczystościach organizowanych na terenie gminy jest zauważany i doceniany;

·         rodzice włączają się czynnie w bieżącą działalność szkoły;

·         efekty rekrutacji świadczą o atrakcyjności oferty proponowanej przez szkołę.

Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:

1. kontynuacja działań sprzyjających integracji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej;

2. aktualizacja strony internetowej szkoły;

3. upowszechnianie osiągnięć szkoły w mediach;

4. wydawanie gazetki szkolnej „Głos Gimbazy”

5. udział w uroczystościach państwowych;

6. organizowanie imprez środowiskowych : Pasowanie Klas Pierwszych, akcje charytatywne,Wyśpiewajmy niepodległość, Festiwal Projektów Uczniowskich, Święto Szkoły;

7. propagowanie modelu pracy opartego o zespoły nauczycielskie;

8. konsekwentne stosowanie wobec uczniów wymagań ustalonych w Statucie Szkoły;

9. wpajanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach poprzez osobisty przykład nauczycieli;

10. polepszenie relacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami przez organizację wspólnych imprez;

11. gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do podnoszenia efektów nauczania oraz planowania oferty edukacyjnej.

 

7.MONITORING REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

Wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych

obszarach, służyć będą jako baza do modyfikowania przebiegu procesów zachodzących

w szkole oraz ich planowania w przyszłości.

Ogólne zasady monitorowania realizacji działań ujętych w strategii:

·         okresowa kontrola dokumentacji szkolnej;

·         obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli;

·         kontrola realizacji podstawy programowej – na bieżąco;

·         przekazywanie sprawozdań z działalności opiekuńczo-wychowawczej na plenarnych

posiedzeniach RP- 2 razy w ciągu roku; 

·         analiza wniosków Rady Pedagogicznej i stan ich realizacji-na bieżąco.