WYWIADÓWKI rok szkolny 2017/2018

 

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

L.p.

TERMIN


TREŚĆ

 

1.

7.09.2017

 

 

 

Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły – zapoznanie z dokumentacją szkolną, sprawy bieżące.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór Rady Klasowej Rodziców, wybór rodzica do Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, PSO, planem pracy wychowawcy, dokumentami szkolnymi, procedurą zwalniania z wf i zaj. informatycznych, rekrutacją do świetlicy szkolnej.

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców-m. in.: wybór Prezydium Rady Rodziców, zapoznanie i przypomnienie dokumentów szkolnych, uchwalenie  rocznego programu wychowawczego i programu profilaktyki, zaopiniowanie proponowanych dodatkowych dni wolnych w r. szk. 2017/18.

 

2.

7.11.2017

 

Spotkania  indywidualne wychowawców i nauczycieli - przedstawienie bieżących informacji o uczniach.

 

3.

14.12.2017

 

Konsultacje indywidualne z wychowawcą i nauczycielami - m.in.: poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z poszczególnych przedmiotów oraz ocenami nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.

 

4.

26.01.2018

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze roku szk. 2017/2018

 

 5.

5.04.2018

 

Konsultacje indywidualne nauczycieli - przedstawienie bieżących informacji 
o osiągnięciach uczniów.

 

 6.

21.05.2018

 

Konsultacje indywidualne z wychowawcą i nauczycielami - m.in.: poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na II półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z poszczególnych przedmiotów oraz ocenami nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.

 


Terminy planowanych spotkań mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.