Wewnątrzszkolny System Oceniania

obowiązujący w Gimnazjum im. kard. A.S.Sapiehy w Krasiczynie

 WSTĘP

 

 

§ 1


 

Podstawa prawna

 

v  Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana 2003 r.)

 

v   Rozporządzenie MENiS z dnia 7.09.2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznych

 

v  Rozporządzenie MEN z dnia 8.09.2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

      i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach

      publicznych

 

v  Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznych

 

v  Rozporządzenie MEN z dnia 13.07.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

      i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach

      publicznych

 

v  Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zm. rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

  

§ 2

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

1.   Ocenianiu podlegają:

 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

 2) zachowanie ucznia.

 

2.   Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 

3.   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

4.   Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

    

5.   Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

  6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych

      z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

      i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej   

      zachowania,

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)      ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

      i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6)      ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

  7. Ocenianie pełni funkcję:

1)      diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb),

2)      klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą umownego symbolu).

 

 8. Przedmiotem oceny jest:

1)      zakres opanowanych wiadomości,

2)      rozumienie materiału naukowego,

3)      umiejętność w stosowaniu wiedzy,

4)      kultura przekazywania wiadomości.

 

  9. Oceny dzielą się na:

 1)  bieżące (cząstkowe),

2)  klasyfikacyjne śródroczne,

3)  klasyfikacyjne końcoworoczne, i ustalone  są w stopniach według skali określonej

      w  WSO.

 

  10. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne                              

        ustala się wg następującej skali:

 

L.p.

Ocena słownie

Ocena cyfrowa

Skrót

1

celujący

6

cel

2

bardzo dobry

5

bdb

3

dobry

4

db

4

dostateczny

3

dst

5

dopuszczający

2

dop

6

niedostateczny

1

ndst

 

11. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną uwzględniającą w szczególności:

a)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)     dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g)      okazywanie szacunku innym osobom,

h)      udział ucznia w realizacji zespołowego projektu edukacyjnego.

    

wystawia się według następującej skali:

 

L.p.

Ocena słownie

Skrót

1

wzorowe

wz

2

bardzo dobre

bdb

3

dobre

db

4

poprawne

pop

5

nieodpowiednie

ndp

6

naganne

ng

 

 12. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  

(prawnych opiekunów) opiekunów o:

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych

     i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych 

     zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

     2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

     3)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny  

           klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

13. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich     

       rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

2)       warunkach realizacji projektu edukacyjnego,

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  

klasyfikacyjnej zachowania,

4)      skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 3

 

 

ZASADY OPRACOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH I KRYTERIA OCENIANIA

 

1.   Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw  uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.

 

2.   Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.

 

3.   W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań:

  

Poziom

Kategoria

Stopień wymagań

WIADOMOŚCI

Zapamiętanie wiadomości

Wymagania konieczne (K)

Zrozumienie wiadomości

Wymagania podstawowe (P)

UMIEJĘTNOŚCI

Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

Wymagania rozszerzające

 (R)

Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Wymagania dopełniające (D)

 

Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania wykraczające (W).

  

4.   Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące kryteria:

  

Stopień wymagań

Zakres celów

Konkretne określenie

(czasowniki operacyjne)

K

Znajomość pojęć, terminów, faktów praw, zasad, reguł, treści naukowych, zasad działania.

Elementarny poziom rozumienia tych wiadomości.

Uczeń nie powinien ich mylić między sobą.

Ø nazwać,

Ø zdefiniować,

Ø wymienić,

Ø  zidentyfikować,

Ø wyliczyć,

Ø wskazać.

P

Uczeń potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je , streścić i uporządkować, uczynić podstawą prostego wnioskowania.

 

Ø wyjaśnić,

Ø streścić,

Ø rozróżnić,

Ø zilustrować.

R

Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych mu wzorów.

Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych.

Ø rozwiązać,

Ø zastosować,

Ø porównać,

Ø sklasyfikować,

Ø określić,

Ø skonstruować,

Ø narysować,

Ø scharakteryzować,

Ø zmierzyć,

Ø wybrać sposób,

Ø zaprojektować,

Ø wykreślić.

D

Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk.

Uczeń umie formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania.

Ø udowodnić,

Ø przewidzieć,

Ø ocenić,

Ø wykryć,

Ø zanalizować,

Ø zaproponować,

Ø wykryć,

Ø zaplanować.

 

5.   Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom:

1)      opinię poradni rodzice (prawni opiekunowie) dołączają do dokumentów składanych przy zapisie do klasy pierwszej,

 

2)      jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice (prawni opiekunowie) dostarczają opinię zaraz po jej otrzymaniu.

 

6.   Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych

     i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,  

     uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii

     niepublicznej poradni specjalistycznej.

 

7.   W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

8.   Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

9.   Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

 

10. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

11. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

 

12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia na pisemną prośbę rodziców lub prawnych opiekunów.

 

13. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

14. W przypadku ucznia,  u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ich wpływ na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

15. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

 

16. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz jego temat wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

17. Zwolnienie ucznia z realizacji projektu edukacyjnego może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w jego realizacji. W w/w przypadkach na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia o realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

18. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla

 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

19. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę:

 

Zakres wymagań

Stopień

Konieczne

Podstawowe

Rozszerzające

Dopełniające

-

-

-

-

niedostateczny (1)

+

-

-

-

dopuszczający (2)

+

+

-

-

dostateczny     (3)

+

+

+

-

dobry               (4)

+

+

+

+

bardzo dobry   (5)

Wymagania wykraczające

celujący           (6)

 

16. Ustala  się następujące ogólne kryteria wymagań na poszczególne stopnie:

     obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej:

 

1)  stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)        posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b)       oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy,

c)        lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

2)  stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a)        opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

b)       oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

 

3)  stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a)        nie w pełni opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,

b)       oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

   

4)  stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)        opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,

b)       oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

 

5)  stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)        ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

b)       oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 

6)  stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)        nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.

 

17. Począwszy od klasy pierwszej gimnazjum ustala się następujące oceny z zachowania:

 

1) Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:

a)      osiąga maksymalne wyniki w nauce i w sporcie w stosunku do możliwości,

b)      nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień,

c)      uczestnicząc w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych dba o rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań co przynosi mu wymierne osiągnięcia,

d)     jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa  nacechowana jest życzliwością do otoczenia,

e)      dba o swój wygląd, higienę osobistą, nosi jednolity strój szkolny,

f)       zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie prac i zadań,

g)       w codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, chętnie pomaga innym, wykazuje dużą aktywność

      w działaniach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

h)   przestrzega regulaminu gimnazjum,

 i)   wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach

      realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu w realizacji

      poszczególnych zadań i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej

      samooceny i wyciągania wniosków.

 

            2) Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:

a)       osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i w sporcie w stosunku do swoich możliwości,

b)       ma niewielką liczbę nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień (łącznie do 5),

c)       dba o rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań uczestnicząc aktywnie

       w kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych,

d)      jest kulturalny i życzliwie usposobiony do uczniów i nauczycieli,

e)       jest zdyscyplinowany, dotrzymuje terminów, rzetelnie wywiązuje się

       z powierzonych mu zadań,

f)       postępuje uczciwie, przeciwstawia się przejawom zła, chętnie pomaga innym, angażuje się w pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

g)      przestrzega regulaminu gimnazjum,

h)      był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

 

            3) Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:

a)      osiąga dobre wyniki w nauce i w sporcie w stosunku do swoich możliwości,

b)      ma niewielką liczbę nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień

      ( łącznie do 10),

c)      dba o rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań,

d)     jest zwykle taktowny, grzeczny, życzliwie usposobiony, a w rozmowie stara się o zachowanie kultury słowa,

e)      zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace

      i zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania,

f)       postępuje uczciwie, reaguje na przejawy zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych, angażuje się w pracę na rzecz zespołu,

g)      przestrzega regulaminu gimnazjum,

h)      współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, prawidłowo pełniąc stawiane przed sobą i zespołem zadania.

 

            4) Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:

a)      osiąga przeciętne wyniki do swoich możliwości,

b)      czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łącznie do 15  godzin),

c)      nie zawsze jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go uzyskanie przeciętnych wyników w nauce i sporcie,

d)     czasami bywa nietaktowny, zdarzyło mu się (2,3 razy) nie zapanować nad emocjami, używać niezbyt kulturalnego słownictwa w rozmowie lub w dyskusji,

e)      niezbyt dba o odpowiedni strój i higienę osobistą,

f)       sporadycznie nie dotrzymuje ustalonych terminów i zobowiązań, niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje,

g)      nie zawsze przestrzega zasady uczciwości i reaguje na ewidentne przejawy  zła, nie wykazuje dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, nie   uchyla się od prac na rzecz zespołu,

h)      nie zawsze przestrzega regulaminu gimnazjum,

i)        współpracował i wypełniał stawiane przed sobą i zespołem zadania projektu edukacyjnego, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

 

            5) Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:

a)      osiąga zdecydowanie za niskie wyniki w stosunku do swoich możliwości,

b)      często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (powyżej 20 godzin),

c)      nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce i sporcie,

d)     jest nietaktowny, używa wulgarnych słów, jest agresywny (wszczyna bójki

      i awantury) i nie reaguje na uwagi przełożonych,

e)      jest niestosownie ubrany, nie dba o higienę osobistą,

f)       zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, unika dobrowolnych zobowiązań,

g)      nie przestrzega zasady uczciwości, jest obojętny wobec zła, często sam jest jego źródłem, nie szanuje godności własnej i innych,

h)      unika lub odmawia jakichkolwiek działań na rzecz innych lub zespołu,

i)        nie przestrzega regulaminu gimnazjum,

j)        mimo złożenia deklaracji  o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt edukacyjny nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

 

            6) Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:

a)      nie osiąga wyników koniecznych na stopień dopuszczający w stosunku do swoich możliwości,

b)      nagminnie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (powyżej 30 godzin),

c)      okazuje brak zainteresowania nauką i obowiązkami szkolnymi,

d)     jest wulgarny i ordynarny, lekceważy uwagi nauczycieli, jest konfliktowy

      i agresywny w stosunku do rówieśników,

e)      lekceważy ustalone terminy, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań,

f)       łamie zasady uczciwości, wchodzi w konflikty z prawem, nie szanuje godności własnej i innych (pali papierosy, używa napojów alkoholowych czy środków odurzających),

g)      reprezentuje postawę aspołeczną, odmawia jakichkolwiek działań na rzecz innych,

h)      nie przestrzega  regulaminu gimnazjum,

i)        nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego.

 

 • Jeżeli uczeń opuścił 10 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, wychowawca klasy                         informuje o tym rodziców i zgłasza ten fakt dyrektorowi. Uczeń, który opuścił 10

      i więcej godzin bez usprawiedliwienia nie może mieć oceny z zachowania wyższej niż

     dobre.             

 • W przypadku nie usprawiedliwienia przez ucznia 20 godzin wychowawca udziela mu nagany wobec społeczności klasowej oraz przeprowadza rozmowę z rodzicami.

     W tym przypadku uczeń nie może uzyskać oceny z zachowania wyższej niż poprawne.

 • W przypadku nie usprawiedliwienia przez ucznia 30 godzin dyrektor szkoły udziela mu nagany wobec społeczności szkolnej, a wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z rodzicami. W tym przypadku uczeń nie może uzyskać oceny z zachowania wyższej niż nieodpowiednie.
 • W przypadku nie usprawiedliwienia przez ucznia większej ilości godzin wychowawca klasy zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły, który pisemnie informuje organ prowadzący szkołę o niespełnianiu obowiązku szkolnego przez ucznia. W tym przypadku uczeń nie może uzyskać oceny z zachowania wyższej niż naganne.
 • Uczeń, który otrzyma od 5 do 8 uwag negatywnych w semestrze odnotowanych

      w dzienniku lub zeszycie uwag, lecz nie otrzymał nagany dyrektora szkoły, nie może                  

      uzyskać oceny z zachowania wyższej niż dobre.

 • Uczeń, który posiada od 9 do 12 uwag negatywnych w semestrze odnotowanych

      w dzienniku lub w zeszycie uwag nie może uzyskać oceny z zachowania wyższej niż      

      poprawne.

 • Jeżeli zachowanie ucznia nie ulega poprawie (zmianie) i nadal postępuje on niezgodnie z postanowieniami statutu otrzymuje ocenę naganną z zachowania.
 • Uczeń z prawomocnym skazującym wyrokiem sądowym otrzymuje ocenę naganną

      z zachowania.

                                                                                                                     

18. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię członków rady   

      pedagogicznej i innych pracowników szkoły, a także uczniów, którzy mogą wyrazić  

      własną opinię o zachowaniu swoim i kolegów. Tak ustalona ocena z zachowania jest

      oceną ostateczną z zastrzeżeniem § 6 ust. 27 i 29.

 

19. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów z upośledzeniem

      umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

 20. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną

       zachowania.

 

 21. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć

       edukacyjnych.

 

 22. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi

     z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 24. Stopień z religii oraz z etyki wlicza się do średniej ocen.

 

  

§ 4

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW

 

1.   Formy i metody:

 

1)      test „na wejście” z języka polskiego i matematyki,

2)      odpowiedź ustna,

3)      dyskusja,

4)      zadanie domowe,

5)      wypracowanie,

6)      sprawdzian (obejmujący niewielką partię materiału i trwa nie dłużej niż 15 minut),

7)      praca klasowa (obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną),

8)      praca klasowa sumatywna (obejmuje dział programowy i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną),

9)      test,

10)  referat,

11)  praca w grupach,

12)  praca samodzielna,

13)  praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp.,

14)  testowanie sprawności fizycznej,

15)  ćwiczenia praktyczne,

16)  ćwiczenia laboratoryjne,

17)  pokaz,

18)  prezentacje indywidualne i grupowe,

19)  prace projektowe,

20)  opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,

21)  wytwory pracy własnej ucznia,

22)  obserwacja ucznia,

23)  rozmowa z uczniem,

24)  sprawdzian wykonania pracy domowej,

25)  aktywność na zajęciach.

 

2.   Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów.

 

 1) Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje:

a)   obiektywizm,

b)  indywidualizacja,

c)   konsekwencja,

d)  systematyczność,

e)   jawność.

2)  Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć edukacyjnych i ich specyfiki, jednak w danym semestrze powinna wynosić nie mniej niż 2n+1 ocen, gdzie n oznacza liczbę godzin w tygodniu z przedmiotu.

3)  Każdy dział programowy kończy się pomiarem sumatywnym (test, praca klasowa).

4)  Prace klasowe zapowiedziane co najmniej na tydzień wcześniej.

5)  Każda praca klasowa poprzedzona lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów oceny    i wymagań edukacyjnych, np. zasady punktacji.

6)  Sprawdzian z ostatniej lekcji może odbywać się bez zapowiedzi.

7)  Sprawdzian z trzech ostatnich lekcji może być zapowiedziany.

8)  Prace kontrolne wymienione w punktach 6 i 7 nie mogą trwać dłużej niż 15 minut.

9)  Termin oddawania  sprawdzonych prac pisemnych do 14 dni.

10)  Uczeń może być w semestrze 2 razy nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową.

11)  Zgłoszone przez ucznia nie przygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.

12) Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone w styczniu i czerwcu.

13)  W klasach pierwszych, na początku roku szkolnego stosujemy dwutygodniowy „okres ochronny” (nie stawiamy ocen niedostatecznych).

14)  Nieodrabianie pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić bieżącą ocenę: celującą, bardzo dobrą lub dobrą, ale nie gorszą.

 

3.   Częstotliwość sprawdzania:

 

1)  Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu w dzienniku, w momencie zapowiedzi).

2)  Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 3 prace klasowe ( z zastrzeżeniem, że sumatywne prace z j.polskiego i matematyki nie mogą odbyć się w tym samym tygodniu).

3)  Na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze.

4)  W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp. termin należy ponownie uzgodnić z klasą, (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).

 

4.   Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń) uczniów.

1)  Po każdej pracy klasowej (j.polski, matematyka), dokonuje się analizy błędów i poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego.

2)  Uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela.

3)  Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 7 dni.

4)  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

5)  Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji.

6)  Samorząd klasowy organizuje „samopomoc koleżeńską” uczniom mającym kłopoty w nauce.

5. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów:

     1) Szkoła prowadzi dla każdego oddziału jeden dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których  

         dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.                                                                                                       

      2) Dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie znaków „+”,  „-„

      3) Dopuszcza się w ocenach śródrocznych stosowanie znaków „+”,  „-„

      4) Oprócz znaku cyfrowego, umieszczamy w dzienniku informacje dodatkowe, takie, jak:

          forma oceniania.

      5) Dopuszcza się używanie skrótów „bz”- brak zadania, „np.”- nieprzygotowany.

 6) Oceny dłuższych prac pisemnych, wymagających znajomości większego zakresu         

     wiedzy i umiejętności wpisywane są kolorem czerwonym, pozostałe kolorem 

     niebieskim lub czarnym.

 7) Wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary, nagany wychowawca odnotowuje w dzienniku          

      lekcyjnym.

 8) W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację dodatkową o naganie dyrektora,

      promocji z wyróżnieniem.

 9) W świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia

      odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz

      osiągnięcia sportowe i artystyczne.

 

§ 5

 

SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH

 

1.   Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

2.   Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.

 

3.   Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

 

4.   Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

5.   Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

 

6.   Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach minimum 3 razy w roku szkolnym.

 

7.   Na 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele mają obowiązek poinformowania ucznia o przewidywanej ocenie niedostatecznej. Informację o zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciele poszczególnych przedmiotów wpisują do dziennika lekcyjnego. Wychowawca klasy przekazuje ją rodzicom (prawnym opiekunom) poprzez pisemne zawiadomienie. Uczeń w obecności klasy potwierdza odbiór informacji i jest odpowiedzialny za jej przekazanie rodzicom (prawnym opiekunom). Rodzice (prawni opiekunowie) własnoręcznym podpisem potwierdzają przyjęcie wiadomości. W przypadku nieobecności ucznia w szkole w dniu przekazywania informacji o zagrożeniach, wychowawca ma obowiązek przekazać wiadomość listem poleconym.

 

8.   Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych.

 

9.   Na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel dokonuje wpisu oceny w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym.

 

10. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy (pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów z zachowaniem prawa nauczyciela do odmówienia rodzicowi rozmowy, gdy zajdą w/w okoliczności) z uwzględnieniem godzin konsultacyjnych każdego nauczyciela.

 

11. Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymują list pochwalny lub list gratulacyjny.

 

§ 6

 

KLASYFIKOWANIE

 

1.   W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:

1)      śródroczne                   - za 1 okres w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi,

2)      końcoworoczne           - w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

 

2.   Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen  klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

3.   Klasyfikacja  końcoworoczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia

     z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia

     w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć  

     edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

4.   Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę zachowania - wychowawca klasy.

 

5.   Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

 

6.   Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

7.   Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

8.    Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, która następnie zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.

 

9.   Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania wystawiona zgodnie z ustalonym WSO, nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną.

 

10. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego są określone w WSO.

 

11. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.

 

12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

13. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

14. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

15. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

16. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)      realizujący indywidualny tok nauki,

2)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

 17. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

      obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć: technika, plastyka,

      muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

18. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

19. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii  

      informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

20. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi

      opiekunami).

 

21. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu

      nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

22. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie,    

       to może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora

       szkoły.

       

23. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych

     w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych

     lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

24. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne) układa nauczyciel - egzaminator,  

      a zatwierdza dyrektor szkoły.

 

25. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający

      w szczególności :

1)  imiona i nazwiska nauczycieli (skład komisji),

2)  termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3)  zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

4)  wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

26. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna

      (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

 

27. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora  

      szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

      lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami

      prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

      Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć

      dydaktyczno-wychowawczych.

  

28. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalony przez

      nauczyciela stopień śródroczny (końcoworoczny) osiągnięć i postępów jest jego zdaniem

      lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów) zaniżony.

 

29. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który w wyniku

      śródrocznej ( końcoworocznej) klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z danych

      zajęć edukacyjnych.

 

30. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców

      (prawnych opiekunów), zgłoszoną do dyrektora gimnazjum nie później niż na 5 dni przed

      zakończeniem semestralnych (rocznych) zajęć edukacyjnych. Termin przeprowadzenia

      egzaminu ustala dyrektor, przy czym nie może to być termin późniejszy niż przedostatni

      dzień zajęć edukacyjnych w danym semestrze (roku szkolnym).

 

31. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, dyrektor gimnazjum powołuje

      trzyosobową komisję w składzie:

a)    dyrektor gimnazjum jako przewodniczący komisji,

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako

członek komisji.

 

32. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający:

         1) skład komisji,

         2) termin egzaminu,

         3) pytania egzaminacyjne,

         4) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

     Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

     odpowiedziach ucznia.

 

33. Od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu sprawdzającego odwołanie nie przysługuje.

 

34. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu

      sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym

      terminie, określonym przez dyrektora gimnazjum.

 

35. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

 

36. W przypadku stwierdzenia że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć  

      edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie

      z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje

      komisję, która:

 • w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej

i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć

edukacyjnych;

 • w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

  

37. W skład komisji wchodzą:

1)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

d)   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

e)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

f)    dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)   wychowawca klasy,

c)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne

     w danej klasie,

d)   pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e)    psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)   przedstawiciel rady rodziców.

 

38. Nauczyciel,  może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub

      w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły

      powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że

      powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu

      z dyrektorem tej szkoły.

 

39. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

     oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej

     oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej

     (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona

     w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

40. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej:

a)    skład komisji,

b)   termin sprawdzianu,

c)    zadania (pytania) sprawdzające,

d)   wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    skład komisji,

b)   termin posiedzenia komisji,

c)    wynik głosowania,

d)   ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

41. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych

      odpowiedziach ucznia.

 

42. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu   

      w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie

      wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

  

43. Przepisy pkt 27 do pkt 42 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej)

      oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu

      poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia

      przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez

      komisję jest ostateczna.

 

§ 7

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

1.   Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną

     z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

     W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin

      poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

2.   Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

3.   Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

4.   Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 

5.  Nauczyciel, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub

     w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły

     powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia

     edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje

     w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

6.  Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminator,

     a zatwierdza dyrektor szkoły.

 

7.   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

      1) skład komisji,

      2) termin egzaminu poprawkowego,

      3) pytania egzaminacyjne,

      4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

     Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych  

     odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

8.   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

      w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,

      wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

9.   Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy

      programowo wyższej i powtarza klasę.

  

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada, pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

      danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie

      zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod

      warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem

      nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 8

 

PROMOWANIE UCZNIÓW

 

1.      Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskał  roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

2.      Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 7 ust.10.

 

3.  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

     lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi

     z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

4.   Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę  

       klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,

       a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

 

 5.  Uczeń kończy gimnazjum:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) 

    oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie

    programowo najwyższej i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych

    zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych,

          z uwzględnieniem § 6 ust.7, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

          wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

      2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

 

   6. Uczeń, kończy  gimnazjum z wyróżnieniem, Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej

      uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co

      najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

   

§ 9

 

SYSTEM MOTYWACYJNY

 

1.   Wewnątrzszkolny system oceniania umożliwia uczniom przejawianie autonomii, inicjatywy  i autoekspresji  sprzyja wyrabianiu poczucia ich własnej wartości.

 

2.   Do czynników motywacyjnych należą m.in.:

1)      okazywanie  uczniom szacunku, jasne określenie reguł i sposobów postępowania,

2)      angażowanie uczniów w tworzeniu  zasad postępowania celem wyrobienia poczucia współodpowiedzialności za efekty pracy,

3)      stwarzanie przez nauczycieli sposobności do  podejmowania działań przez uczniów oraz do podejmowania odpowiedzialności za ich wykonanie,

4)      akceptowanie i docenianie pomysłów prezentowanych przez uczniów.

3.   Formą motywowania uczniów jest:

 • świadectwo z wyróżnieniem,
 • nagroda wójta gminy Krasiczyn dla najlepszego absolwenta,
 • list gratulacyjny dla rodziców najlepszych uczniów wręczany podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego,
 • nagroda książkowa, dyplom uznania,
 • pochwała wychowawcy wobec klasy,
 • pochwała dyrektora gimnazjum wobec uczniów,
 • wpis do „Złotej Księgi” najlepszych uczniów gimnazjum.

 

§  10

 

EWALUACJA

 

1.   Pod koniec każdego roku szkolnego dokonywana jest ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 

2.   Ewaluacji systemu oceniania dokonuje się na posiedzeniu rady pedagogicznej po zakończeniu roku szkolnego.

 

3.   W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele wpisują do zeszytu ewaluacji WSO uwagi i spostrzeżenia.

 

4.   WSO obowiązuje od dnia  zatwierdzenia nowelizacji.

 

5.    Za wprowadzenie systemu w życie i jego promocję odpowiedzialny jest dyrektor szkoły

      i nauczyciele.

 

6.  Szkoła udostępnia WSO uczniom i rodzicom na ich życzenie.