REKRUTACJA na rok szkolny 2016 / 2017

Rozpoczął się nabór uczniów do klas pierwszych gimnazjum na rok szkolny 2016 / 2017...

 Regulamin rekrutacji 2016/2017

 

 

 

 

ZASADY NABORU UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH
GIMNAZJUM im. kard. A.S. Sapiehy w Krasiczynie
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

I.PODSTAWA PRAWNA:


1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dn. 29 stycznia 2016 r.

2. Załącznik 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 2 listopada 2015 r.
w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego – Dz.U.2015.1942

3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125).

5. Ustawa z dnia 6 grudzień 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

II. DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM PRZYJMUJE SIĘ:

1. Absolwentów szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie szkoły.

2. Absolwentów szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkoły.

3. Terminarz:

● od 30 kwietnia 2016 r. – składanie podań u dyrektora szkoły uczniów klas szóstych (druk zgłoszeniowy dziecka do pierwszej klasy gimnazjum do pobrania u dyrektora szkoły lub na stronie internetowej szkoły dostępny ponizej regulaminu);

● do 30 czerwca 2016 r. – do godziny 1200 – składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego oraz jednego zdjęcia (podpisanego na odwrocie) do legitymacji szkolnej;

01 lipca 2016 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz dokumentacja zgromadzone w celu przyjęcia do klasy pierwszej gimnazjum są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

                                                                                                                 

                                                                                                                    Dyrektor Gimnazjum im.kard. A.S. Sapiehy                                                                                                                                                 w Krasiczynie

                                                                                                                                    mgr Bogusław Bielański


 

Załączone pliki